• 735700, Kuhand, 16th microregion, next to regional Traffic Police Office
  • +992 927718630, +992 927426163
  • info@ranginkamon.tj

Our team


Akhmedova Saboat

Director


Pulatova Umedakhon

Deputy


Sattorova Umedakhon

Chief Accountant


Ahadov Abdulkhay

lawyer


Karimova Zamira

Doctor-pediatrician


Ikromova Mayramjon

speech therapist-psychologist


Abrorova Khiromon

Behavioral therapist


Kokovikhina Dilbar

Motion Specialist


Tukhtaeva Mutriba

Khistevarz jamoat provider


Ummatova Mastona

H, Usmon jamoat provider


Ahrorova Maanzura

D. Kholmatov jamoat provider


Tolibova Mavluda

Eva jamoat provider


Abdulloeva Maftuna

Khujand provider


Osimi Orifpur

PR-maneger